Dominikonų ordinas tikslas

 

Dominikono gyvenimas, palaimintas Bažnyčios yra skirtas visiems, tikintiesiems ir atitolusiems nuo tikėjimo. Kaip šv. Dominykas suprato savo epochos poreikius, taip ir broliai gilinasi į šiandienos klausimus, žmonių rūpesčius ir džiaugsmus.

 

Brolių gyvenimas yra dvasinė tarnystė žmonėms: drąsinti tikėjime ir gyvenime, liudyti apie Dievo artumą ir meilę, prisidėti prie žmogiškojo gyvenimo prasmės suvokimo ir ugdyti krikščionies, kaip Bažnyčios nario sąmoningumą.

MIŠIOS

 

I - VI: 12:00 val., 18:00 val.

VII: 9:00 val., 11:00 val., 18:00 val.

VII: 16:00 val. lenkų k.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias

 

Susitikti su kunigu galima po kiekvienų Šv. Mišių zakristijoje

Bažnyčios raštinė dirba:

 

Pirmadieniais   

Antradieniais    

Trečiadieniais    

Ketvirtadieniais

Penktadieniais  

Šeštadieniais    

Sekmadieniais  

 

Pietų pertrauka  14:00 - 15:00

 

 

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

08:00 – 19:00

 

KONTAKTAI

 

Tel.:  (8 5) 212 46 11

rastine.dominikonai@gmail.com

Aukoti galite:

AB SEB bankas:
LT95 7044 0600 0160 0149
Gavėjas:
Pamokslininkų ordino Dominikonų Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynas
Prašome nurodykite 
Mokėjimo paskirtis: Auka už Šv.Mišias

Išgirsti laiko kalbą

Pamokslininkų ordinas negali apsiriboti tik tam tikra visuomenės dalimi. Dominikonai privalo ieškoti vis naujų galimybių, padedančių priartėti prie kiekvieno žmogaus ir suteikti ryžto drąsiai atsiliepti į šiandienos metamus iššūkius. Paskutiniosios generalinės kapitulos apibrėžė keturis ordino prioritetus:

- nešti Kristų nekrikščioniškojo pasaulio žmonėms

- statyti krikščioniškąjį gyvenimą technologijų valdomame pasaulyje

- griežtai kovoti su pasaulyje vyraujančia neteisybe

- vieningai priešintis vis stiprėjančiam žmogiškosios prasmės praradimui ir vienišumui

 

Todėl mūsų veikla neapsiriboja vien prie vienuolyno stovinčia bažnyčia. Dominikoniškas pašaukimas mus ragina eiti ten, kur jaučiamas Dievo Žodžio alkis.

Dominikonų ordino struktura

Dominikonų ordino konstitucija paremta demokratijos principu. Kiekvieno brolio nuomonė turi sprendžiamąjį balsą visame ordino gyvenime. Pirmiausiai tai reiškiasi demokratiniais visų ordino pakopų vyresniųjų bei tarybų rinkimais.

 

Mažiausia ordino struktūrinė ląstelė yra vienuolynas, kitaip dar vadinamas konventu. Čia broliai gyvena bendruomenėje ir puoselėja dvasinį gyvenimą. Vienuolyno vyresnysis vadinamas prioru. Šioms pareigoms trejų metų laikotarpiui, balsuojant, išrenkamas vienas iš brolių. Vienuolyno taryba bei kapitula, t.y. čia gyvenančių, amžinuosius įžadus davusių brolių susirinkimas, sprendžia bei pataria priorui svarbiausiuose bendruomenės gyvenimo ir pastoracinės veiklos klausimuose.

 

Tam tikroje teritorijoje gyvuojantys vienuolynai sudaro aukštesnę struktūrinę ordino pakopą -provinciją. Provincijos priešakyje stovi provincijolas, kurį ketverių metų kadencijai renka įprovincijos kapitulą deleguoti broliai. Provincijos taryba, suformuota iš vienuolynų delegatų, kartu su provincijolu sprendžia svarbiausius provincijos klausimus.

 

Viso Dominikonų ordino vairininkas yra ordino magistras. Ordino magistrą devynerių metų kadencijai renka į generalinę kapitulą susirinkę provincijolai bei deleguoti broliai. Generalinė kapitula yra aukščiausias ordino valdymo organas, turintis teisę priimti bei keisti ordino gyvavimą lemiančius įstatymus.